Όροι & κανονισμοί

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις αερομεταφοράς

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία

CHARLIE AIRLINES LIMITED 'Cyprus Airways'

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ισχύουν για οποιανδήποτε πτήση που εκτελείται από την Charlie Airlines Limited και για οποιανδήποτε επιπρόσθετη υπηρεσία που παρέχεται από την  Charlie Airlines Limited και την οποία έχετε αγοράσει.

Άρθρο 1

Ορισμοί

Οι ακόλουθοι ορισμοί αναφέρονται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις και έχουν την ακόλουθη έννοια:

"Αναφορά Κράτησης" σημαίνει τον αριθμό που σας δίνουμε ώστε να προσδιορίζεται κάθε κράτηση πτήσης που έχετε κάνει και που έχει επιβεβαιωθεί από εμάς.

"Ανήλικος" σημαίνει Επιβάτη κάτω των 11 ετών (δέστε Μη Συνοδευόμενος Ανήλικος)

"Αποσκευή" σημαίνει κάθε προσωπικό σας αντικείμενο που φέρεται με οποιοδήποτε τρόπο από εσάς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

"Εισιτήριο" σημαίνει την επιβεβαίωση των λεπτομερειών της Πτήσης και την Κράτηση  περιλαμβανομένης της Αναφοράς Κράτησης μαζί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, καθώς και ειδοποιήσεων που έχουμε εκδώσει ή που έχουν εκδοθεί εκ μέρους μας, είτε ως επιβεβαιωτική επιστολή είτε ως ταυτόσιμη πληροφόρηση στον Ιστότοπο, την Κάρτα Επιβίβασης που εκδόθηκε κατά τον έλεγχο εισιτηρίων. Το εισιτήριο μπορεί να αναφέρεται ως η Κράτηση, ο Ταξιδιωτικός Φάκελος του Επιβάτη (PNR), η με τον αριθμό του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

"Παραδιδόμενη Αποσκευή" σημαίνει την Αποσκευή που έχετε παραδώσει σ’ εμάς, δεν είναι προσιτή σ’ εσάς κατά τη διάρκεια της πτήσης ή οποιασδήποτε ενδιάμεσης στάσης και για την οποία έχουμε εκδώσει Ετικέτα Αναγνώρισης Αποσκευής.

"'Ελεγχος αποσκευών" σημαίνει εκείνα τα μέρη του Εισιτηρίου (δέστε τον ορισμό του "εισιτηρίου") που σχετίζονται με την μεταφορά των Παραδιδόμενων Αποσκευών και περιλαμβάνει την Ετικέτα Αναγνώρισης Αποσκευών.

"Εμείς", "εμάς" και "μας" σημαίνει την Charlie Airlines Limited ή ένα μεταφορέα με υποανάθεση, ανάλογα με την περίπτωση (δέστε ακόμη τον ορισμό του "Μεταφορέα") και

"Εσείς", "σας" και "εσείς" σημαίνει οποιοδήποτε άτομο, εκτός από μέλη του πληρώματος που μεταφέρεται ή που πρόκειται να μεταφερθεί σε πτήση που φέρει τον Κωδικό Ταυτότητας Αερογραμμής με τη συγκατάθεσή μας (δες ακόμη τον ορισμό του "Επιβάτη").

"Ενδιάμεση Στάση" σημαίνει διακοπή στο ταξίδι σε Συμφωνηθέν Μέρος Στάσης.

"Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος" σημαίνει ο αντιπρόσωπος τον οποίο έχουμε ορίσει για να μας αντιπροσωπεύει στην πώληση και/ή στην παροχή αεροπορικών μεταφορών σε σχέση με τις υπηρεσίες μας.

«Επιβάτης» σημαίνει οποιονδήποτε άτομο εκτός μέλος του πληρώματος που μεταφέρεται με τη συγκατάθεση του Μεταφορέα.

"Επιπρόσθετες Υπηρεσίες" σημαίνει οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που Εσείς αγοράσατε.

"Εργάσιμη Μέρα" σημαίνει οποιαδήποτε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για το κοινό στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«ΕΤΔ» Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα είναι το δικαίωμα όπως ορίζεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

"Ετικέτα Αναγνώρισης Αποσκευών" σημαίνει το έντυπο που εκδίδεται αποκλειστικά για ταυτοποίηση των Παραδιδόμενων Αποσκευών και το οποίο συνήθως επικολλάται στις Παραδιδόμενες Αποσκευές κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

"Ευρωπαϊκός Κανονισμός" σημαίνει τον Κανονισμό (EK) 2027/97 του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη των αερομεταφορέων όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά  επιβατών και των αποσκευών τους, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 Μαΐου 2002 

"Ζημιά" περιλαμβάνει θάνατο, τραυματισμό ή σωματική βλάβη Επιβάτη και απώλεια, μερική απώλεια, κλοπή ή πρόκληση άλλης βλάβης σε Αποσκευή οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει από ή σε σχέση με τη μεταφορά ή με άλλες συναφείς υπηρεσίες που εκτελούνται από εμάς.

"Ημέρες" σημαίνει ημερολογιακές μέρες περιλαμβανομένων όλων των ημερών της βδομάδας. Νοείται ότι για σκοπούς κοινοποίησης ειδοποίησης η ημέρα αποστολής της ειδοποίησης δε θα συνυπολογίζεται. 

"Ιστότοπος" σημαίνει το διαδικτυακό τόπο www.cyprusairways.com τον οποίο παρέχουμε και μέσω του οποίου οι Επιβάτες μπορούν να προβούν σε Κρατήσεις μέσω διαδικτύου.  

"Κράτηση" σημαίνει την κράτηση πτήσης που έχετε κάνει με εμάς, η οποία σας δίνει το δικαίωμα να ταξιδέψετε μεταξύ των Συμφωνηθέντων Μερών Στάσης, όπως συμφωνήθηκε όταν επιβεβαιώσατε την Κράτησή σας, εφόσον η Τιμολόγηση που οφείλεται από όλους τους Επιβάτες στην Κράτηση έχει καταβληθεί πλήρως.

"Κυρίως Γλώσσες" σημαίνει τα Αγγλικά ή τα Ελληνικά

"Κωδικός Ταυτότητας Αερογραμμής" σημαίνει τα δύο ή τρία γράμματα ή τα γράμματα και τους αριθμούς που προσδιορίζουν το συγκεκριμένο αερομεταφορέα.

"Μεταφορέας" σημαίνει την Charlie Airlines Limited ή μεταφορέα με υποανάθεση, ανάλογα με την περίπτωση (δέστε ακόμη τον ορισμό "Εμείς","εμάς" και "μας" )

"Μη Παραδιδόμενη Αποσκευή" έχει την ίδια έννοια με τον όρο "Χειραποσκευή".

"Μη Συνοδευόμενος Ανήλικος" σημαίνει παιδί, που εφόσον δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών, δεν μπορεί να ταξιδέψει, εκτός αν συνοδεύεται από ενήλικα ή αν του παρέχεται η υπηρεσία "Μη Συνοδευόμενου Ανήλικου". Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιδιά ηλικίας από 5 μέχρι 12 ετών και παρέχεται, αν το ζητηθεί, για παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών. Για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής μπορεί να γίνει κράτηση μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιβάτη.  

"Ναύλο" σημαίνει το ποσό που καταβλήθηκε ή πρόκειται να καταβληθεί για τη συγκεκριμένη πτήση και μπορεί να περιλαμβάνει χρεώσεις και φόρους, ανάλογα με την περίπτωση.

"Νήπιο" σημαίνει Επιβάτης από νεογέννητο βρέφος μέχρι την ηλικία των 2 ετών.

"Όροι και Προϋποθέσεις" σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που δημοσιεύουμε όπως αυτοί βρίσκονται σε ισχύ και εφαρμόζονται σε σχέση με την Κράτησή σας.   

"Παιδί" σημαίνει Επιβάτης Ηλικίας 2 μέχρι 12 ετών.

"Πτήση" σημαίνει τη συγκεκριμένη πτήση από ένα αεροδρόμιο σε άλλο.

"Συνθήκη" σημαίνει οποιαδήποτε από τις πιο κάτω συνθήκες ανάλογα με την περίπτωση:

 • τη Διεθνή Σύμβαση για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων στις Διεθνείς Αεροπορικές Μεταφορές, η οποία υπογράφτηκε στη Βαρσοβία, στις 12 Οκτωβρίου 1929 ( η Σύμβαση της Βαρσοβίας)
 •  τη Διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη, στις 28 Σεπτεμβρίου 1955
 • τη συμπληρωματική της σύμβασης της Βαρσοβίας, διεθνή σύμβαση που υπογράφτηκε στην Γκουανταλαχάρα, στις 18 Σεπτεμβρίου 1961
 • τη διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε από το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Αρ. 1, του Μοντρεάλ 
 • τη διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και από το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Αρ. 2, του Μοντρεάλ (1975) 
 • τη διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη και από το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Αρ. 4, του Μοντρεάλ (1975)
 • όλες τις διεθνείς πράξεις που συμπληρώνουν τη σύμβαση της Βαρσοβίας, συνδέονται με αυτή και είναι σε ισχύ.
 • τη Διεθνή Σύμβαση του Μοντρεάλ, 1999 για ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, που υπογράφτηκε στο Μοντρεάλ, στις 28 Αυγούστου του 1999
 • Νομοθεσία που αφορά θέματα πολιτικής αεροπορίας και που είναι σε ισχύ στην Κυπριακή Δημοκρατία
 • Διεθνής νομοθεσία σε θέματα πολιτικής αεροπορίας

"Συμφωνηθέντα Μέρη Στάσης" σημαίνει εκείνα τα μέρη, εκτός από τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο άφιξης που αναγράφονται στο Εισιτήριο ή που φαίνονται στα δρομολόγιά μας ως μέρη στα οποία το αεροσκάφος έχει προγραμματιστεί να σταματήσει καθ’ οδόν.

"Ταξίδι" σημαίνει μία συγκεκριμένη πτήση από ένα αεροδρόμιο σε άλλο.

«Τέλος» σημαίνει τη χρέωση για επιπρόσθετη υπηρεσία σχετική με την ενοικίαση αυτοκινήτου

"Τιμές"  σημαίνει τα Ναύλα, τα Τέλη, τις επιβαρύνσεις και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σ ‘αυτά.

"Χειραποσκευή" σημαίνει την Αποσκευή που παρουσιάσατε για μεταφορά και την οποία παίρνετε στο θάλαμο του αεροσκάφους (δέστε τους όρους σχετικά με τις Αποσκευές που ισχύουν για την πτήση σας, καθώς και τους όρους Τιμολόγησης) και περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά αντικείμενα του Επιβάτη που παίρνει στο θάλαμο αεροσκάφους.

"PNR" σημαίνει τον ταξιδιωτικό φάκελο του Επιβάτη και χρησιμοποιείται ως αναφορά σε Εισιτήριο.

Στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα. Όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο περιλαμβάνεται και το θηλυκό και αντίστροφα.

Άρθρο 2

Εφαρμογή

2.1 Γενικά

2.1Α Χωρίς επηρεασμό των προνοιών που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις κρατήσεις που κάνετε μ΄ εμάς και σε σχέση με οποιανδήποτε ευθύνη που τυχόν να ενέχεται αναφορικά με την Κράτηση.   

2.1Β Οι Επιπρόσθετοι Όροι    αποτελούν μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και εφαρμόζονται στην Κράτησή σας. Σας παροτρύνουμε να διαβάσετε τους Επιπρόσθετους Όρους που σχετίζονται με την Κράτησή σας, όπως έχουν αναρτηθεί στον ιστοτόπο.

2.1Γ Όταν προχωρήσετε με τη διαδικασία της Κράτησης θα σας ζητήσουμε ένα κύριο όνομα κράτησης. Το κύριο όνομα της Κράτησης διασφαλίζει ότι το εν λόγω άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να προβεί στην ενέργεια αυτή εκ μέρους όλων των επιβατών και/ ή άλλων μερών της ομάδας κράτησης. Η εξουσιοδότηση περιλαμβάνει την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων και την αποδοχή οποιασδήποτε επικοινωνίας/αλληλογραφίας που αποστέλλεται από εμάς ή από τους προμηθευτές μας εκ μέρους όλων των επιβατών /μερών της ομάδας κράτησης. Το άτομο που χειρίζεται την κράτηση ως κύριος πράκτορας, πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών.   

2.1Δ Η καταχώρηση ονόματος και στοιχείων επικοινωνίας εκ μέρους σας ισοδυναμεί με την έγκρισή σας για τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας σε όλη την μετέπειτα επικοινωνία μ΄ εμάς ή με τους προμηθευτές μας. Η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερης σημασίας, διότι τα στοιχεία αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε για να σας πληροφορήσουμε σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές, τροποποιήσεις και ακυρώσεις στην κράτησή σας.   

2.2 Ναυλώσεις

Σε περίπτωση μεταφοράς στη βάση συμφωνίας ναύλωσης αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στο βαθμό που θα ενσωματώνονται στις πρόνοιες της συμφωνίας ναύλωσης και στο εισιτήριο ναύλωσης. Συγκεκριμένοι όροι μπορεί να διαφέρουν σε συμφωνία ναύλωσης, όπως για παράδειγμα, η Πολιτική Αποσκευών, τα Τέλη και οι υπηρεσίες θαλάμου επιβατών. Σας συνιστούμε να τα ελέγξετε με την Εταιρεία Ναύλωσης.  

2.3 Απόκλιση από υφιστάμενη νομοθεσία

Σε περίπτωση όπου οι Όροι και οι Προϋποθέσεις ή μέρος αυτών έρχονται σε αντίθεση με υφιστάμενη νομοθεσία, (όπως για παράδειγμα τη Συνθήκη) η οποία διέπει το συμβόλαιο μεταφοράς σας, τότε οι νόμοι αυτοί υπερισχύουν.

2.4 Ιεράρχηση έναντι των Επιπρόσθετων Όρων

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, σε περίπτωση οποιαδήποτε αντίθεσης μεταξύ των Όρων και Προϋποθέσεων και άλλων σχετικών Επιπρόσθετων Όρων που αφορούν την Κράτησή σας, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις.

Άρθρο 3

Εισιτήρια

3.1 Εισιτήριο - εκ πρώτης όψεως απόδειξη σύναψης Σύμβασης

Το Εισιτήριο αποτελεί απόδειξη σύναψης σύμβασης μεταφοράς. Το Εισιτήριο, οι Όροι και οι Προϋποθέσεις και άλλοι Επιπρόσθετοι Όροι (συμπεριλαμβανομένων των ναύλων που είναι σε ισχύ) αποτελούν συνολικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου μεταφοράς που ισχύει μεταξύ μας.

3.2 Αλλαγές στο Εισιτήριο

Αν ενδιαφέρεστε να κάνετε αλλαγές στην πτήση σας, μπορεί να το πράξετε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6.2 και των Κανονισμών Μεταφορέα. Η εκχώρηση της σύμβασης μεταφοράς που έχετε συνάψει μαζί μας δεν επιτρέπεται. Δε φέρουμε καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου που δικαιούται να ταξιδεύσει μαζί μας, ούτε για οποιαδήποτε αποζημίωση σε σχέση με προτεινόμενη  πτήση, αν με καλή πίστη, παρέχουμε μεταφορά σε άτομο που θεωρείται ότι το δικαιούται ή αν αποζημιώσουμε άτομο που θεωρείται ότι το δικαιούται σύμφωνα με το Άρθρο 11.

3.3 Ισχύς

Το Εισιτήριο ισχύει μόνο για τον Επιβάτη, το όνομα του οποίου αναγράφεται σε αυτό και για την Πτήση που προσδιορίζεται στο Εισιτήριο, σύμφωνα με την αρχική Κράτηση και μεταγενέστερες αλλαγές τις οποίες έχουμε αποδεχθεί, όπως προνοείται από το Άρθρο 3.2.

3.4 Ενδιάμεση Στάση  

Ενδιάμεση Στάση μπορεί να επιτραπεί σε Συμφωνηθέντα Μέρη Στάσης εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με οποιεσδήποτε απαιτήσεις σε κυβερνητικό επίπεδο και με τους Κανόνες Μεταφορέα.

Άρθρο 5

Ναύλα και Τέλη

5.1 Γενικά

5.1Α Τα Ναύλα ισχύουν μόνο για μεταφορά από το αεροδρόμιο στον τόπο αναχώρησης προς το αεροδρόμιο στον τόπο άφιξης. Τα Ναύλα δεν καλύπτουν τις υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών μεταξύ αεροδρομίων, ούτε τις μεταφορές μεταξύ αεροδρομίων και αστικών τερματικών σταθμών, εκτός εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από εμάς χωρίς επιπρόσθετη χρέωση. Τα Ναύλα υπολογίζονται σύμφωνα με τις Τιμές μας που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Εισιτηρίου για τη σχετική Πτήση. Αν προτίθεστε να κάνετε αλλαγές στο Εισιτήριό σας ή σε μέρος του δρομολογίου, μπορεί να επιβληθούν επιπρόσθετες χρεώσεις, όπως προσδιορίζονται στους Κανονισμούς Μεταφορέα. 

5.1Β Στις περιπτώσεις όπου πελάτες χρησιμοποιούν κάρτες πληρωμών για διασυνοριακές συναλλαγές, μπορεί να τους επιβληθούν επιπρόσθετες χρεώσεις από τις εταιρείες έκδοσης κάρτας. Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με τις χρεώσεις, θα πρέπει να απευθύνονται στον εκδότη κάρτας.

5.2 Φόροι και Επιβαρύνσεις

Οτιδήποτε φόροι ή επιβαρύνσεις επιβάλλονται από κυβερνητική ή άλλη αρχή, περιλαμβανομένου του διαχειριστή αεροδρομίου, που είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέγουμε από εσάς ή να τα καταβάλλουμε εκ μέρους σας για την Πτήση σας, μπορεί να καθιστούν πληρωτέα από εσάς προς εμάς, επιπλέον του Ναύλου. Κατά την κράτηση θα πληροφορηθείτε για το συνολικό ποσό των φόρων και επιβαρύνσεων, το οποίο θα πληρώσετε επιπλέον του Ναύλου. Τέτοιοι φόροι και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις αερομεταφορές υπόκεινται συχνά σε αλλαγές και μπορεί να επιβληθούν μετά την επιβεβαίωση της κράτησής σας. Σε περίπτωση που θεσπιστούν νέοι φόροι ή επιβαρύνσεις ή αυξηθούν υφιστάμενοι φόροι και επιβαρύνσεις οφείλετε να καταβάλλετε την πληρωμή πριν την αναχώρησή σας. Τυχόν παράλειψή σας να καταβάλετε την πληρωμή μπορεί να σας εμποδίσει από το να πετάξετε μαζί μας.  Για σκοπούς πληρωμής επιπρόσθετων φόρων, μας εξουσιοδοτείτε να προβούμε σε χρέωση της κάρτας πληρωμής ή της κάρτας πίστωσης που χρησιμοποιήσατε για την κράτηση. Εάν τέτοιοι φόροι ή επιβαρύνσεις ακυρωθούν ή μειωθούν πριν  καταβληθούν από εμάς, τότε δικαιούστε να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας.

5.3 Νόμισμα

Τα Ναύλα, τα Τέλη και οι επιβαρύνσεις είναι πληρωτέα στο νόμισμα της χώρας όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο αναχώρησης.

Άρθρο 6

Κρατήσεις

6.1 Προϋποθέσεις κράτησης

Η ολοκλήρωση συγκεκριμένης Κράτησης επιβεβαιώνεται με την έκδοση από εμάς της Αναφοράς Κράτησης. Δε χρειάζεται να επαναβεβαιώσετε την Πτήση σας όταν έχετε Αναφορά Κράτησης.   

6.2 Αλλαγές

6.2.Α Αλλαγή ονόματος Επιβάτη: Επιτρέπεται να διορθώσετε το όνομα και το επίθετο του Επιβάτη σε επιβεβαιωμένη Κράτηση υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλετε τη σχετική χρέωση για κάθε πτήση και οποιαδήποτε διαφορά στο κόστος του Εισιτηρίου κατά την ώρα της αλλαγής. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιβατών το αργότερο μέσα σε 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Σε περίπτωση που το Ναύλο είναι λιγότερο από το Ναύλο που είχατε αγοράσει αρχικά δε θα γίνεται επιστροφή χρημάτων. 

6.2Β Υπό την επιφύλαξη των Κανόνων Μεταφορέα, μπορούν να γίνουν αλλαγές σε Κρατήσεις, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, μέχρι και την ολοκλήρωση του ελέγχου εισιτηρίων πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της αρχικής Πτήσης. Η αλλαγή πραγματοποιείται αφού καταβληθεί η ανάλογη χρέωση για κάθε Επιβάτη και για κάθε Πτήση καθώς και οποιαδήποτε διαφορά στα Ναύλα ή στους φόρους και σε άλλες επιβαρύνσεις που τυχόν να ισχύουν κατά τον χρόνο της αλλαγής. 

6.3 Πληρωμή

Τα Ναύλα, τα Τέλη, οι επιβαρύνσεις και όλοι οι φόροι σε σχέση με την Κράτηση σας πρέπει να καταβληθούν όταν επιβεβαιώνεται η κράτηση. Εάν αυτά τα ποσά δεν εξοφληθούν πλήρως όταν επιβεβαιωθεί η κράτηση, μπορούμε να ακυρώσουμε την κράτηση σε οποιαδήποτε στιγμή πριν τον έλεγχο των εισιτηρίων.

6.4 Προσωπικά Δεδομένα

Αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δόθηκαν σ΄ εμάς για τους πιο κάτω σκοπούς: την πραγματοποίηση της Κράτησης και για την επιβεβαίωση της Κράτησης, την παροχή και ανάπτυξη συναφών υπηρεσιών και διευκολύνσεων, την απευθείας προώθηση πωλήσεων (εφόσον μας δώσετε ρητή εξουσιοδότηση και με την επιφύλαξη του δικαιώματός σας να την αποσύρετε), τη διευκόλυνση των διαδικασιών εισόδου, ελεύθερης διακίνησης και μετανάστευσης, για λογιστικούς σκοπούς, για την τιμολόγηση και για τον έλεγχο των λογαριασμών; τον έλεγχο πιστωτικών καρτών και καρτών πληρωμών, για σκοπούς ασφάλειας και διοικητικών και νομικών απαιτήσεων, τον έλεγχο λογισμικών συστημάτων, συντήρηση και ανάπτυξη, στατιστική ανάλυση, συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία, περιλαμβανομένων και κανονιστικών διατάξεων, διευκόλυνση της μελλοντικής επικοινωνίας μας μαζί σας. Για τους σκοπούς αυτούς μας εξουσιοδοτείτε να τηρούμε και να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διαβιβάζουμε στα γραφεία μας, στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας, σε κυβερνητικές αρχές, σε αρμόδιες αρχές, σε άλλους αερομεταφορείς, στους παρόχους των προαναφερόμενων υπηρεσιών, όπου και αν βρίσκονται. Μπορούμε ακόμη, να διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους ξενοδοχείων, υπηρεσιών διακίνησης με λεωφορεία, ασφαλιστικών υπηρεσιών και άλλους. 

6.5 Θέσεις κατά την Πτήση

Σε όλες τις πτήσεις εφαρμόζεται σύστημα κατανομής των θέσεων. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα καθορισμού ή επανακαθορισμού θέσεων σε οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και μετά την επιβίβαση στο θάλαμο του αεροσκάφους. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίο για λειτουργικούς σκοπούς ή για λόγους ασφάλειας. Σε περίπτωση όπου η θέση που είχατε επιλέξει και για την οποία είχατε πληρώσει δεν είναι διαθέσιμη, θα λάβετε Επιστροφή Χρημάτων (Δέστε, άρθρο 11 αναφορικά με τη διαδικασία Επιστροφής Χρημάτων).

6.6 Μη επιστροφή χρημάτων για το ναύλο

Τα Ναύλα που έχετε πληρώσει μετά από επιβεβαίωση κράτησης δεν επιστρέφονται. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δε χρησιμοποιήσατε τη θέση για την οποία έγινε η Κράτηση Πτήσης το χρηματικό ποσό που καταβάλατε δε θα σας επιστραφεί, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Άρθρο 10.2,  Άρθρο 11.1 ή στους Κανονισμούς Αερομεταφορέα.

6.7 Κυρίως γλώσσες

Μετά την επιβεβαίωση μιας κράτησης, η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών θα παρέχει στήριξη στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα (οι γλώσσες αυτές ορίζονται από εμάς ως οι «Κυρίως Γλώσσες»)

6.8 Μη εμφάνιση σας στην Πτήση

Αν δεν εμφανιστείτε για την Πτήση σας στον τόπο αναχώρησης, ο  Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει το επόμενο ταξίδι σας που περιλαμβάνεται στην Κράτησή σας.  

Άρθρο 7

Έλεγχος εισιτηρίων και Διοικητικές Διαδικασίες

7.1 Χρονικές προθεσμίες

Έλεγχος εισιτηρίων στο αεροδρόμιο

Θα πρέπει να βρίσκεστε στο αεροδρόμιο αρκετή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της Πτήσης, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι διοικητικές διαδικασίες και ο έλεγχος εισιτηρίων. Η χρονική προθεσμία για τον έλεγχο εισιτηρίων μπορεί να διαφέρει από ένα αεροδρόμιο σε άλλο. Είναι υποχρέωσή σας να τηρήσετε αυτές τις προθεσμίες για τις οποίες θα πληροφορηθείτε κατά τον χρόνο που κάνετε την κράτησή σας. Εν πάση περιπτώσει, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να μη σας δεχτούμε στην πτήση αν έλθετε στο σημείο ελέγχου εισιτηρίων 40 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα της Πτήσης σας ή αν δεν έχετε τα επαρκή έγγραφα για το ταξίδι σας και επομένως δεν είσαστε έτοιμος να ταξιδέψετε, ή αν παραλείψετε να παρουσιάσετε πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τις εκ των Προτέρων Πληροφοριών για τους Επιβάτες (Advanced Passenger Information). Σε αυτές τις περιπτώσεις δε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή έξοδα που θα υποστείτε λόγω της μη συμμόρφωσής σας με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Άρθρο αυτό.

7.2 Απαιτήσεις αναφορικά με τον έλεγχο εισιτηρίων στο αεροδρόμιο

Κατά τον έλεγχο εισιτηρίων θα ζητήσουμε από εσάς και από όλα τα μέλη της ομάδας σας να παρουσιάσετε κάποια έγγραφα ταυτοποίησης. Αυτά θα περιλαμβάνουν την Αναφορά Κράτησης της Πτήσης που έχετε επιβεβαιώσει μ’ εμάς και μία φωτογραφική ταυτότητα που να είναι αποδεκτή από εμάς. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με αυτές τις απαιτήσεις που ισχύουν για όλες τις Πτήσεις αναφέρονται στους Κανόνες Αερομεταφορέα.

7.3 Γενικά

Έχετε αποκλειστική ευθύνη να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους, κανονισμούς, διαταγές, απαιτήσεις ή άλλες προϋποθέσεις των κρατών αναχώρησης και άφιξης και των κρατών πάνω από τις οποίες θα πετάξετε, καθώς και Κανονισμών Αερομεταφορέα και άλλων σχετικών οδηγιών που σας έχουμε δώσει. Δε φέρουμε καμία ευθύνη όσον αφορά τη λήψη των απαραίτητων εγγράφων ή τη συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, διατάγματα, απαιτήσεις, ή οδηγίες είτε αυτές σας δόθηκαν προφορικά ή γραπτώς ή με άλλο τρόπο ή για τις συνέπειες που θα υποστείτε αν παραλείψετε να λάβετε αυτά τα έγγραφα ή να συμμορφωθείτε με τους εν λόγω νόμους, κανονισμούς, διατάγματα, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ή οδηγίες.

7.4 Ταξιδιωτικά έγγραφα

Έχετε υποχρέωση να λάβετε και να έχετε μαζί σας διαθέσιμα για να τα παρουσιάσετε όλα τα έγγραφα εισόδου και εξόδου που αφορούν συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς, διατάγματα, απαιτήσεις και προϋποθέσεις στις χώρες αναχώρησης, άφιξης και χώρες πάνω από τις οποίες θα πετάξετε και που σχετίζονται με πιστοποιητικά  υγείας ή με άλλα θέματα.

7.5 Άρνηση εισόδου

Εάν μας ζητηθεί από κυβερνητικές υπηρεσίες ή άλλες μεταναστευτικές αρχές να σας επιστρέψουμε στον τόπο προέλευσης σας ή αλλού λόγω της μη δυνατότητάς σας να εισέλθετε στην χώρα άφιξης ή στην χώρα διέλευσης, συμφωνείτε να καταβάλετε το Ναύλο που ισχύει και όλες τις ποινές ή τα πρόστιμα. Σε τέτοια περίπτωση δεν θα σας επιστρέψουμε το ποσό του Ναύλου που καταβάλατε για τις Πτήσεις σας τις οποίες δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε για τους πιο πάνω λόγους.

7.6 Ευθύνη επιβάτη για Ποινές, Έξοδα λόγω κράτησης, κ.α.

Αν θα είμαστε αναγκασμένοι να πληρώσουμε ή να καταθέσουμε οποιοδήποτε ποσό έναντι προστίμου ή ποινής, ή να επωμιστούμε έξοδα λόγω της μη συμμόρφωσής σας με νόμους, κανονισμούς, διατάγματα, απαιτήσεις ή άλλες ταξιδιωτικές προϋποθέσεις που ισχύουν στις χώρες αναχώρησης, άφιξης ή χώρες πάνω από τις οποίες θα πετάξετε, και που απαιτούν την παρουσίαση εγγράφων θα πρέπει να μας αποζημιώσετε για το ποσό που έχουμε πληρώσει ή τα έξοδα που έχουμε επωμισθεί. Θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναντι της πληρωμής ή των εξόδων μας την αξία της μεταφοράς που δε χρησιμοποιήσατε ή χρηματικών ποσών που βρίσκονται στην κατοχή σας.

     7.7 Έλεγχοι Ασφάλειας

Έχετε υποχρέωση να συνεργαστείτε με τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας ή με άλλες απαιτήσεις κυβερνητικών υπαλλήλων, του προσωπικού του αεροδρομίου, ή της εταιρείας μας. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το σύστημα εκ των Προτέρων Πληροφοριών για τους Επιβάτες.

Άρθρο 8

8.1 Γενικοί Όροι Μεταφοράς Επιβατών και Αποσκευών

Είναι στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας Charlie Airlines Ltd να αρνηθεί τη μεταφορά επιβάτη, αν το θεωρήσει αναγκαίο για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

α) Για λόγους ασφάλειας, ή

β) για αποφυγή παράβασης οποιωνδήποτε σχετικών νόμων ή κανονισμών, ή

γ) λόγω οδηγιών οποιασδήποτε χώρας αναχώρησης, άφιξης ή χώρα πάνω από την οποία θα πετάξετε, ή

δ) απαιτείται να παρασχεθεί ιδιαίτερη φροντίδα λόγω της συμπεριφοράς, της ηλικίας, της φυσικής ή ψυχικής κατάστασης του επιβάτη, (χωρίς αυτό να επηρεάζει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς), ή

ε) λόγω της συμπεριφοράς του επιβάτη που προκαλεί ενόχληση σε άλλους επιβάτες ή βλάβη σε αντικείμενα, ή

ζ) Ο επιβάτης μεταφέρει χειραποσκευή η οποία εντοπίζεται στην πύλη επιβίβασης ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές και τα όρια του Αερομεταφορέα σε βάρος και μέγεθος και: (i) αρνείται να καταβάλει την χρέωση ώστε να μεταφερθεί ως Παραδιδόμενη Αποσκευή και (ii) αρνείται να ταξιδέψει χωρίς την εν λόγω αποσκευή.

η) η συμπεριφορά του επιβάτη δυνατό να προκαλέσει βλάβη στον ίδιο, σε άλλα άτομα ή σε αντικείμενα, ή

θ) ο επιβάτης αρνείται να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Charlie Airlines Ltd

8.2 Μεταφορά Ειδικών Κατηγοριών Επιβατών

8.3 Οι Επιβάτες Ειδικών Κατηγοριών που χρειάζονται ειδική βοήθεια και/ ή εξοπλισμό όταν μεταφέρονται στο θάλαμο του αεροπλάνου περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Άτομο με μειωμένη κινητικότητα σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας, αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής, διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας.

β) Νήπιο και μη συνοδευόμενος ανήλικος.

γ) Άτομο που έχει απελαθεί, επιβάτης που είναι μη αποδεκτός, ή φυλακισμένος σε κρατητήριο.   

8.4  Επιβάτης με μειωμένη κινητικότητα, δηλαδή επιβάτης η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής μόνιμης ή προσωρινής) διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας ή ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων  σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου αυτού.

Σε περίπτωση έκτακτης εκκένωσης του αεροσκάφους θα παρέχεται βοήθεια από το πλήρωμα θαλάμου επιβατών και/ ή από άλλο άτομο που το συνοδεύει.

Διαδικασίες Διαχείρισης

8.5 Περιορισμοί στην αποδοχή Επιβατών Ειδικών Κατηγοριών: Για σκοπούς ασφάλειας δε δίνεται στου επιβάτες που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες κάθισμα στις σειρές των εξόδων κινδύνου.

Οι επιβάτες με Μειωμένη Κινητικότητα μπορούν, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, να παίρνουν μέχρι δύο αναπηρικά καροτσάκια, δεκανίκια, ή άλλο εξοπλισμό, εκτός από τις επιτρεπόμενες αποσκευές.

Το πλήρωμα θαλάμου θα παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια, ανάλογα με τις περιστάσεις. Αν χρειάζεται επιπλέον βοήθεια, θα παρέχεται από επαγγελματία (νοσοκόμο ή ιατρό) που τυχόν να βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες.

Άρθρο 9

Αποσκευές

9.1 Αντικείμενα που δεν είναι αποδεκτά ως αποσκευές

(α) Τα αντικείμενα που απαριθμούνται πιο κάτω δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στις αποσκευές σας:

(i) αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό της «αποσκευής» όπως καθορίζεται στο Άρθρο 1. Τα αντικείμενα πρέπει  να είναι κατάλληλα συσκευασμένα σε βαλίτσες ή σε άλλα κατάλληλα δοχεία για να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά τους, εφαρμόζοντας τις συνήθεις πρακτικές φροντίδας κατά το χειρισμό τους,

(ii) αντικείμενα τα οποία πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τους επιβαίνοντες στο θάλαμο του αεροσκάφους ή αντικείμενα που βρίσκονται σ’ αυτό, όπως αντικείμενα που καθορίζονται στους Κανονισμούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Υλικών της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ), καθώς και στους Κανονισμούς Αερομεταφορέα (τα έγγραφα αυτά μπορούμε να σας τα διαθέσουμε μετά από τη παραλαβή σχετικού αιτήματος),

(iii) αντικείμενα η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τους νόμους, τους κανονισμούς και τα διάταγμα των χωρών αναχώρησης, άφιξης και των χωρών πάνω από τις οποίες θα πετάξετε, 

(iv) αντικείμενα τα οποία  εύλογα πιστεύουμε ότι είναι ακατάλληλα για μεταφορά λόγω βάρους ή είδους, όπως εύθραυστα ή φθαρτά αντικείμενα,

(v) ζώντα ζώα, εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος  Άρθρου αυτού,

(vi) ανθρώπινα λείψανα εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο 10 του παρόντος Άρθρου.

(β) Απαγορεύεται η μεταφορά ως Αποσκευή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, εκτός όπου χρησιμοποιούνται για το κυνήγι ή για αθλητικούς σκοπούς. Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να γίνουν αποδεκτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές στους Κανονισμούς Αερομεταφορέα.  Τα πυροβόλα όπλα πρέπει να είναι αποφορτισμένα, το άγκιστρο ασφάλειας τους να είναι κλειδωμένο και να είναι κατάλληλα συσκευασμένα. Η μεταφορά πυρομαχικών γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Κανονισμών Μεταφοράς Επικινδύνων Υλικών του ICAO και της IATA.     

(γ) Δεν πρέπει να βάζετε στις Παραδιδόμενες Αποσκευές εύθραυστα ή φθαρτά υλικά, χρήματα, κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, ασημένια μαχαιροπήρουνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές, διαπραγματεύσιμους τίτλους, τίτλους κινητών αξιών, άλλα πολύτιμα αντικείμενα, διαβατήρια ή έγγραφα ταυτοποίησης σας ή δείγματα.

(δ) Η αποδοχή όπλων, όπως πυροβόλα, ξίφη, μαχαίρια και άλλα παρόμοια όπλα – αντίκες, είναι στη διακριτική ευχέρειά μας σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αερομεταφορέα. Σε περίπτωση αποδοχής τους δε θα βρίσκονται στο θάλαμο του αεροσκάφους.

(ε) Η μεταφορά οποιωνδήποτε αντικειμένων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α),(β),(γ), ή (δ) του Άρθρου 9.1, θα υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σε περιορισμό ευθύνης και σε άλλες πρόνοιες των Όρων και Προϋποθέσεων που εφαρμόζονται στη μεταφορά Αποσκευών ανεξάρτητα από το αν επιτρέπεται ή όχι η μεταφορά των εν λόγω αντικειμένων ως Αποσκευές.

9.2 Δικαίωμα άρνησης μεταφοράς αποσκευών

(α) Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε τη μεταφορά αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Άρθρου 9 πιο πάνω ως Αποσκευές και την περαιτέρω μεταφορά τους όταν τα ανακαλύψουμε.

(β) Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να μη μεταφέρουμε ως Αποσκευή οποιοδήποτε αντικείμενο λόγω του μεγέθους του, του σχήματός του, του βάρους του όταν υπερβαίνει τα 32 κιλά και / ή του είδους του.

(γ) Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε τη μεταφορά Αποσκευής αν δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένη σε βαλίτσα ή σε άλλο κατάλληλο κιβώτιο, που να διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του, εφαρμόζοντας τις συνήθεις πρακτικές χειρισμού.

(δ) Χειραποσκευή η οποία εντοπίζεται στην πύλη επιβίβασης ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές και τα όρια του Αερομεταφορέα σε βάρος και μέγεθος δεν θα μεταφέρεται εκτός εάν ο επιβάτης καταβάλει την σχετική χρέωση ώστε να μεταφερθεί ως Παραδιδόμενη Αποσκευή.

9.3 Δικαίωμα διεξαγωγής έρευνας

(α) Για λόγους προστασίας και ασφάλειας είναι δυνατόν να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη διεξαγωγή σωματικού ελέγχου, για την υποβολή σας σε ακτινογραφία ή άλλου είδους τομογραφία, ή για τον έλεγχο, τη λήψη ακτινογραφίας, ή τομογραφίας των Αποσκευών σας, για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε κατά πόσον έχετε στην κατοχή σας ή οι αποσκευές σας περιλαμβάνουν οποιονδήποτε από τα αντικείμενα που αναφέρονται στο Άρθρο 9.1.

Αν αρνηθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε τέτοια απαίτηση μας, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή τη μεταφορά της Αποσκευής σας, χωρίς να σας αποζημιώσουμε ή να φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη. Σε περίπτωση όπου η ακτινογραφία ή η τομογραφία σας προκαλέσει σωματική ζημιά ή προκαλέσει βλάβη στην Αποσκευή σας,  δε φέρουμε ευθύνη, εκτός αν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα ή αμέλεια.

(β) Όπου απαιτείται, θα πρέπει να υποβάλλετε τις Αποσκευές σας είτε αυτές είναι Παραδιδόμενες είτε όχι σε έλεγχο που διενεργείται από αξιωματούχους του τελωνείου ή άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Αν αρνηθείτε να συνεργαστείτε, δε φέρουμε καμία ευθύνη για απώλεια ή βλάβη, εκτός αν οφείλετε σε δική μας αμέλεια.

9.4 Παραδιδόμενες Αποσκευές

(α) Όταν παραδώσετε σε μας τις Αποσκευές σας για έλεγχο θα προχωρήσουμε στη φύλαξή τους και θα εκδώσουμε Ετικέτα Αναγνώρισης Αποσκευών για κάθε Παραδιδόμενη Αποσκευή.

(β) Το όνομά σας ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησής σας θα πρέπει να τοποθετείται με ασφάλεια σε κάθε Παραδιδόμενη Αποσκευή.

(γ) Οι Παραδιδόμενες Αποσκευές θα μεταφέρονται στο αεροσκάφος στο οποίο επιβαίνετε, εκτός αν αποφασίσουμε για λόγους ασφάλειας, προστασίας, ή για λειτουργικούς λόγους ότι θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη πτήση. Αν οι Παραδιδόμενες Αποσκευές  μεταφερθούν με μεταγενέστερη πτήση, θα σας παραδοθούν μέσα σε λογικό χρονικό πλαίσιο μετά την άφιξη της πτήσης, εκτός αν επιβάλλεται από σχετική νομοθεσία να είσαστε παρών κατά τον εκτελωνισμό.

9.5 Επιβαρύνσεις Αποσκευών

Μπορείτε να μεταφέρετε Παραδιδόμενες Αποσκευές σύμφωνα με τους όρους, τις χρεώσεις και τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Μεταφορέα.

9.6 Υπέρβαρη αποσκευή

Κάθε επιβάτης έχει συνήθως την ευχέρεια να μεταφέρει, μετά από την πληρωμή σχετικής χρέωσης Παραδιδόμενες Αποσκευές μέχρι καθορισμένου ανώτατου βάρους σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αερομεταφορέα. Έχετε υποχρέωση να καταβάλετε τη χρέωση Παραδιδόμενης Αποσκευής και οποιαδήποτε χρέωση υπέρβαρης αποσκευής σύμφωνα με το ποσό και τον τρόπο που καθορίζεται στους Κανονισμούς Αερομεταφορέα.

9.7 Χειραποσκευές   

(α) Κάθε επιβάτης μπορεί να μεταφέρει ένα τυποποιημένο τεμάχιο Χειραποσκευής στο θάλαμο του αεροσκάφους το οποίο να μην υπερβαίνει, ούτε σε μέγεθος, ούτε σε βάρος το ανώτατο επιτρεπτό όριο που καθορίζεται στους Κανονισμούς Αερομεταφορέα. Η Χειραποσκευή θα πρέπει να χωρεί κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα ή στον κλειστό χώρο αποθήκευσης εντός του θαλάμου του αεροσκάφους. Δε θα επιτρέπουμε εντός του θαλάμου, αντικείμενα τα οποία θεωρούμε ότι υπερβαίνουν το επιτρεπτό μέγεθος.

(β) Αντικείμενα που είναι ακατάλληλα για μεταφορά στον χώρο φορτίου δε θα μεταφέρονται στο θάλαμο αεροσκάφους, εκτός αν εφαρμόζεται άλλη πρόνοια των Κανονισμών Αερομεταφορέα ή αν έχουμε δώσει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή μας. Είναι δυνατόν να γίνεται χωριστή χρέωση για τη μεταφορά τέτοιων αντικειμένων.

9.8 Συλλογή και Παράδοση Αποσκευών

(α) Οφείλετε να παραλάβετε τις Αποσκευές σας μόλις είναι διαθέσιμες για παραλαβή στον τόπο άφιξης  ή σε ενδιάμεση στάση. Αν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν παραλάβετε τις Αποσκευές σας, είναι δυνατό να σας επιβάλουμε χρέωση αποθήκευσης.  Αν δε ζητήσετε τις Παραδιδόμενες Αποσκευές μέσα στο διάστημα των τριών μηνών από την ημερομηνία που ήταν διαθέσιμες για παραλαβή, μπορούμε να τις διαθέσουμε χωρίς να φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη.

(β) Ο μόνος δικαιούχος παραλαβής Παραδιδόμενης Αποσκευής είναι ο κάτοχος της Ετικέτας Αναγνώρισης Αποσκευής που δόθηκε στον επιβάτη κατά τον έλεγχο εισιτηρίων.

(γ) Αν το πρόσωπο που διεκδικεί την παραλαβή των Αποσκευών δεν μπορεί να παρουσιάσει την Ετικέτα Αναγνώρισης Αποσκευής για σκοπούς ταυτοποίησης των Αποσκευών, θα παραδώσουμε τις αποσκευές στο πρόσωπο αυτό εφόσον έχουμε ικανοποιητική ένδειξη ότι έχει το δικαίωμα να παραλάβει τις αποσκευές και αν του ζητήσουμε, θα μας παρέχει επαρκή ασφάλεια για να μας αποζημιώσει από απώλεια, ζημιά ή έξοδα που τυχόν υποστούμε λόγω της παράδοσης.

(δ) Η αποδοχή των Αποσκευών από τον κάτοχο της Ετικέτας Αναγνώρισης Αποσκευών χωρίς αυτός να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο κατά την παραλαβή θεωρείται εκ πρώτης όψης απόδειξη ότι η αποσκευή παραδόθηκε σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με το συμβόλαιο μεταφοράς, εκτός αν αποδείξετε το αντίθετο.  

9.9 Ζώα

(α) Εφόσον πληρούνται οι όροι μεταφοράς και καταβληθούν οι σχετικές χρεώσεις, επιτρέπεται η μεταφορά των ακόλουθων ζώων¨

(i) στο θάλαμο του αεροσκάφους: γάτων, σκύλων και πουλιών.

(ii) στο χώρο αποσκευών του αεροσκάφους: ζώων φάρμας οποιουδήποτε είδους.

(β) Σκύλος συνοδείας επιβάτη με μειωμένη κινητικότητα, κιβώτια και τροφή για το σκύλο θα μεταφέρονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αερομεταφορέα.

(γ) Τα ζώα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) μπορούν να μεταφέρονται υπό τον όρο ότι ο επιβάτης αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη τους. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό, απώλεια, ασθένεια ή το θάνατο τέτοιου ζώου, εκτός και αν προκλήθηκε από δική μας υπαιτιότητα ή αμέλεια.

9.10 Ανθρώπινα Λείψανα

Η Charlie Airlines αποδέχεται, εφόσον είναι λειτουργικά εφικτό, τη μεταφορά ανθρωπίνων λειψάνων. Οι διευθετήσεις θα πρέπει να γίνονται μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (δέστε «Επικοινωνία μαζί μας»)

Αποδεχόμαστε τη μεταφορά ανθρώπινων λειψάνων σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αερομεταφορέα. Η τέφρα θα πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια σε κατάλληλο δοχείο. Πιστοποιητικό θανάτου και πιστοποιητικό αποτέφρωσης θα παρουσιάζεται στο αεροδρόμιο. Η τέφρα μπορεί να μεταφέρεται μόνο μαζί με τις Χειραποσκευές σας.

Άρθρο 10

Δρομολόγια, ακύρωση πτήσεων

Δρομολόγια

10.1 Θα προβούμε σε όλες τις εύλογες ενέργειες για να μεταφέρουμε εσάς και τις Αποσκευές σας με εύλογο τρόπο μεταφοράς και με την επιφύλαξη του Άρθρου 10.2(γ) θα τηρήσουμε τα δρομολόγια που έχουν ανακοινωθεί κατά την ημερομηνία του ταξιδιού. Οι χρόνοι που αναγράφονται στα προγράμματα, στα δρομολόγια ή αλλού δεν είναι εγγυημένα και δεν μπορούν να θεωρούνται ως μέρος της σύμβασης μεταφοράς. 

Ακύρωση, Αλλαγές Δρομολογίων, κ.α.

10.2 Σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την κράτηση μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στα δρομολόγια ή να ακυρώσουμε, να τερματίσουμε, να κάνουμε εκτροπή, να αναβάλουμε ή να ακυρώσουμε Πτήση εάν εύλογα πιστεύουμε ότι αυτό δικαιολογείται από συνθήκες εκτός του ελέγχου μας και /ή για λόγους ασφάλειας. Σε τέτοια περίπτωση ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης θα παρέχουμε αποζημίωση σύμφωνα με το Άρθρο 11 και ανάλογα με τις επιλογές που θα αποδεχτείτε όπως αναγράφονται στους Κανονισμούς Αερομεταφορέα,

(β) σε περίπτωση εκτροπής της πτήσης θα διευθετήσουμε με δικά μας έξοδα τη μεταφορά σας στο Συμφωνημένο Σημείο Στάσης, ή στον τόπο άφιξης της Πτήσης,

(γ) σε περίπτωση καθυστέρησης ή μεταβολής του δημοσιευμένου δρομολογίου μας θα εφαρμόσουμε τις διαδικασίες που αναγράφονται στους Κανονισμούς Αερομεταφορέα. και

(δ) δε θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας, εκτός όπως προβλέπεται στους Κανονισμούς Αερομεταφορέα.

10.3 Σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης ή σημαντικής αλλαγής στο δρομολόγιο πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της αναχώρησής σας, θα κάνουμε τις εύλογες ενέργειες για να σας πληροφορήσουμε για τέτοια καθυστέρηση ή αλλαγή σύμφωνα με τους Κανονισμούς Μεταφορέα.

10.4 Δε φέρουμε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στα προγράμματα ή στα δρομολόγια που δημοσιεύτηκαν αναφορικά με τις ημερομηνίες ή τις ώρες αναχώρησης ή άφιξης ή διεξαγωγής πτήσης εκτός αν οφείλονται σε δικό μας σφάλμα, ή σε δική μας αμέλεια ή παράλειψη που έγινε με την πρόθεση να προκαλέσει ζημιά ή οφείλεται σε δική μας απερισκεψία, έχοντας επίγνωση ότι μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Άρνηση επιβίβασης

Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε θέση που είχαμε προηγουμένως επιβεβαιώσει σε Πτήση, θα σας αποζημιώσουμε σύμφωνα με την πολιτική μας για την αποζημίωση που δίνεται σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, όπως αναφέρεται στους Κανονισμούς Αερομεταφορέα. Οι λεπτομέρειες για την πολιτική που ακολουθούμε μπορούν να σας δοθούν, αν το ζητήσετε, στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων.

Άρθρο 11

Αποζημίωση

11.1 Γενικά

Σε περίπτωση παράλειψης μας να σας μεταφέρουμε σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς ή όταν είναι πληρωτέα αποζημίωση σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και τους Κανονισμούς Αερομεταφορέα, η αποζημίωση του Ναύλου ή μέρους αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, θα διενεργείται από εμάς, όπως προβλέπει το άρθρο αυτό και οι Κανονισμοί Αερομεταφορέα. Σε καμία άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς Αερομεταφορέα δε θα προβαίνουμε σε αποζημίωση Ναύλου, αν αυτό μας ζητηθεί.

11.2 Φόροι και Επιβαρύνσεις

Αν μετά την πραγματοποίηση της κράτησης σας δεν πετάξετε μαζί μας, δικαιούστε να ζητήσετε επιστροφή οποιουδήποτε δασμού επιβάτη για τον οποίο ενημερωθήκατε και που είναι πληρωτέο από εσάς, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 και το οποίο δε θα καταβάλουμε σε κυβερνητική ή άλλη αρχή. Αυτό ισχύει είτε δικαιούστε την αποζημίωση του Ναύλου είτε όχι, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ναύλων. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ένα εύλογο τέλος παροχής υπηρεσιών από το ποσό της αποζημίωσης αν δεν πετάξετε μαζί μας, έστω και αν υπάρχει διαθέσιμη Πτήση.

11.3 Πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η επιστροφή χρημάτων

(α) Η επιστροφή θα γίνει προς το πρόσωπο που είχε πληρώσει το Ναύλο και από το οποίο μπορεί να ζητηθεί ικανοποιητική απόδειξη της αρχικής πληρωμής. Η πληρωμή θα γίνει στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική κράτηση.

(β) Η πληρωμή θα γίνεται μόνο όταν τα Εισιτήρια ή άλλα έγγραφα που εκδώσαμε σε σχέση με τη μεταφορά, επιστραφούν σ’ εμάς. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση εισιτηρίων που έχουν απωλεσθεί.

(γ) Η επιστροφή των Τελών θα γίνεται μόνο όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 και θα γίνεται απευθείας προς τον τρίτο προμηθευτή.

(δ) Η επιστροφή γίνεται προς το πρόσωπο που παρουσιάζει το Εισιτήριο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που εκδόθηκε από εμάς σε σχέση με τη μεταφορά και το οποίο εμφανίζεται ως το πρόσωπο προς το οποίο μπορεί να γίνει η επιστροφή σύμφωνα με τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) πιο πάνω. Η επιστροφή μας απαλλάσσει από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και από άλλες απαιτήσεις για επιστροφή χρημάτων. 

11.4 Νόμισμα

Η επιστροφή θα διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα διατάγματα της χώρας όπου εκδόθηκε το εισιτήριο και της χώρας όπου γίνεται η επιστροφή. Η πράξη μπορεί να εκτελεστεί στο νόμισμα στο οποίο αγοράστηκε το Εισιτήριο αλλά μπορεί να γίνει και σε άλλο νόμισμα σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αερομεταφορέα.

11.5 Χρεώσεις Πιστωτικών Καρτών

Οι χρεώσεις πιστωτικών καρτών δεν επιστρέφονται.

11.6 Εναλλακτικές επιλογές αντί για επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση που αποδέχεστε εναλλακτική επιλογή αντί για την επιστροφή χρημάτων, το άρθρο αυτό εφαρμόζεται για την εναλλακτική επιλογή.

Άρθρο 12

Συμπεριφορά εντός του θαλάμου του αεροσκάφους

12.1 Αν εύλογα πιστεύουμε ότι η συμπεριφορά σας εντός του θαλάμου του αεροσκάφους βάζει σε κίνδυνο το αεροσκάφος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή αντικείμενο, ή παρεμποδίζει το πλήρωμα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή αν δεν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες του πληρώματος ή χρησιμοποιείτε απειλητική, βίαιη, προσβλητική γλώσσα προς το πλήρωμα ή συμπεριφέρεστε με ανάρμοστο τρόπο προς άλλους Επιβάτες προκαλώντας εύλογα τη δυσφορία τους, δυνατόν να προχωρήσουμε με τη λήψη των μέτρων που θεωρούμε αναγκαία για την πρόληψη της συνέχισης αυτής της συμπεριφοράς, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν την ακινητοποίησή σας ή την απομάκρυνσή σας από το αεροσκάφος. Είναι δυνατόν να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον σας για τα αδικήματα που διαπράττετε εντός του αεροσκάφους.

12.2   Απαγορεύεται για λόγους ασφάλειας να χρησιμοποιείτε εντός του αεροσκάφους οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές συσκευές, με εξαίρεση τα ακουστικά και τους βηματοδότες, εκτός αν έχετε λάβει προηγουμένως τη ρητή εξουσιοδότησή μας. Ο εξοπλισμός και οι συσκευές η χρήση των οποίων δεν επιτρέπεται, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, φορητά ραδιόφωνα, συσκευές εγγραφής, συσκευές μετάδοσης όπως τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια και walkie-talkies.

Οι μικρές φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (όπως τα κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες) είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της πτήσης, αν ρυθμιστούν σε λειτουργία πτήσης “flight mode”. Για λόγους ασφάλειας φορητοί υπολογιστές και μεγαλύτερες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να φυλάγονται κατά την τροχοδρόμηση (taxi), απογείωση, προσγείωση και οποιαδήποτε άλλη στιγμή ζητηθεί από το πλήρωμα.

12.3 Αν λόγω της συμπεριφοράς σας εύλογα κρίνουμε ότι θα  προχωρήσουμε σε εκτροπή της πτήσης για να σας απομακρύνουμε από το αεροσκάφος, θα φέρετε την ευθύνη της καταβολής χρηματικού ποσού που θα καλύπτει όλα τα έξοδα οποιασδήποτε μορφής τα οποία  θα επωμιστούμε λόγω της εκτροπής.

Άρθρο 13

Διευθετήσεις από το Μεταφορέα

Χωρίς επηρεασμό των προνοιών του Άρθρου 2:1

Αν κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης μεταφοράς συμφωνήσουμε ότι θα προβούμε σε διευθετήσεις με τρίτα μέρη για την παροχή Επιπρόσθετων Υπηρεσιών, θα δρούμε ως αντιπρόσωπός σας και δε θα φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις διευθετήσεις αυτές, εκτός σε περίπτωση δικής μας αμέλειας. Οι τιμές που θα προσφέρονται για τις Επιπρόσθετες Υπηρεσίες θα προσφέρονται από τα τρίτα μέρη που τις παρέχουν και η αποδοχή της προσφοράς, μας εξουσιοδοτεί να προχωρήσουμε εκ μέρους σας σε πληρωμή του συνολικού κόστους στο συγκεκριμένο τρίτο μέρος.

Άρθρο 14

Επιπρόσθετες Υπηρεσίες

Η υπηρεσίες που προσφέρουν τρίτα μέρη, εκτός της αερομεταφοράς, (όπως χερσαίες μεταφορές, κρατήσεις σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, υπηρεσίες στάθμευσης, υπηρεσίες ταχείας ασφάλειας αεροδρομίου), οι οποίες προωθούνται στον Ιστότοπο  ή σε άλλα μέσα παρέχονται από τα τρίτα μέρη και ρυθμίζονται από τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Δε φέρουμε ευθύνη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων τρίτων μερών, προμηθευτών και ειδικότερα δεν ευθυνόμαστε για λανθασμένη πληροφόρηση σε σχέση με μεταφορά ή για πληροφόρηση που δίδεται με καθυστέρηση.

Άρθρο 15

Ευθύνη για ζημιές

15.1 H ευθύνη για μεταφορά που διενεργείται από εμάς ρυθμίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και από τη Συνθήκη.

15.2 Η ευθύνη μας συνοψίζεται ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού σας λόγω ατυχήματος ενώ βρίσκεστε εντός του αεροσκάφους που λειτουργούμε ή κατά τη διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης.

(β) Δεν υπάρχουν οικονομικά όρια αποζημίωσης για τραυματισμό ή θάνατο. Για ζημιές που ξεπερνούν τις 100,000 ΕΤΔ μπορούμε να αντικρούσουμε απαιτήσεις για αποζημίωση αν αποδείξουμε ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε δική μας αμέλεια ή υπαιτιότητα ή παράλειψη ή των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων μας ή ότι η ζημιά οφείλεται αποκλειστικά σε αμέλεια, υπαιτιότητα ή παράλειψη τρίτου μέρους.

(γ) Αν αποδείξουμε ότι η βλάβη προκλήθηκε από αμέλεια, ή  συνυπαιτιότητα, ή παράλειψη του συγκεκριμένου επιβάτη, απαλλασσόμαστε πλήρως ή μερικώς από την ευθύνη μας σύμφωνα με τη σχετική υφιστάμενη νομοθεσία.

(δ) Σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεί το θάνατο ή τον τραυματισμό Επιβάτη ενώ βρισκόταν εντός αεροσκάφους το οποίο λειτουργούμε, ή κατά την διάρκεια της επιβίβασης ή αποβίβασης θα καταβάλουμε εντός 15 ημερών από τον προσδιορισμό της ταυτότητας του δικαιούχου αποζημίωσης (που καθορίστηκε από δικαστήριο ή με άλλο τρόπο) προκαταβολή για κάλυψη των άμεσων αναγκών του δικαιούχου. Σε περίπτωση θανάτου η προκαταβολή δεν είναι κατώτερη των 16 000 ΕΔΤ για κάθε επιβάτη.

(ε) Αναφορικά με οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται από εμάς σύμφωνα με την πιο πάνω υποπαράγραφο (δ) του παρόντος Άρθρου 15.2 ισχύουν τα ακόλουθα:

(i) Δεν θα εκλαμβάνεται ως αναγνώριση της ευθύνης από μέρους μας και δίνεται με επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας να εγείρουμε οποιαδήποτε υπεράσπιση,

(ii) μπορεί να συμψηφιστεί με ποσά που θα είναι καταβλητέα σε     μεταγενέστερο στάδιο λόγω δικής μας ευθύνης,

(iii) δεν επιστρέφεται εκτός αν αποδείξουμε ότι (α) η βλάβη προκλήθηκε από ή με τη συνυπαιτιότητα, την αμέλεια, την παράλειψη του συγκεκριμένου επιβάτη ή (β) το πρόσωπο που έλαβε την προκαταβολή προκάλεσε, ή συνέβαλε στη ζημιά λόγω αμέλειας, υπαιτιότητας, ή παράλειψης (γ) το πρόσωπο που έλαβε την προκαταβολή δεν ήταν δικαιούχος αποζημίωσης.

(στ) Εκτός όπου προβλέπεται διαφορετικά από το εφαρμοστέο δίκαιο όταν η προκαταβολή που δόθηκε σύμφωνα με την υποπαράγραφο (δ) του παρόντος Άρθρου 15.2 είναι ολικά ή εν μέρει επιστρεπτέα σε εμάς σύμφωνα με τις πρόνοιες του σημείου (iii) της υποπαραγράφου (ε) του παρόντος Άρθρου 15(2), το πρόσωπο που έλαβε την προκαταβολή θα επιστρέψει το ποσό αμέσως μετά την επιβεβαίωση της σχετικής απόδειξης (που γίνεται μέσω δικαστηρίου ή με άλλο τρόπο). Το ποσό θα επιστρέφεται σ ’εμάς μαζί με το επιτόκιο που υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του αρχικού ποσού σε εμάς και που είναι αυτό που ορίζει το δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα,

(ζ) τα ποσά που αναφέρονται σε σχέση με οποιαδήποτε προκαταβολή που θα δοθεί σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ε) του Άρθρου 15.2, ή άλλα ποσά αναγράφονται σε ΕΔΤ ισοδύναμα του Ευρώ,

(i) το ισοδύναμο ποσό σε Ευρώ υπολογίζεται σύμφωνα με την αξία που καθορίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία,

(ii) οποιοδήποτε ποσό θα ερμηνεύεται ως Στερλινές εφαρμόζοντας την αναλογία σε Ευρώ σύμφωνα με την τιμή αγοράς που χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη συγκεκριμένη ημερομηνία.

15.3 Η μεταφορά Αποσκευών υπόκειται στους πιο κάτω όρους:

(α) Σε σχέση με Παραδιδόμενες Αποσκευές έχουμε ευθύνη για την καταστροφή, απώλεια ή φθορά τους ενόσω ήταν υπό τη φροντίδα μας και στο βαθμό που η ζημιά δεν οφείλεται σε εγγενές ελάττωμα, στην ποιότητα ή άλλη ατέλεια των Αποσκευών;

(β) σε σχέση με Χειραποσκευές θα ευθυνόμαστε για τις ζημιές μόνο στην περίπτωση που προκλήθηκαν από δική μας υπαιτιότητα, των υπαλλήλων μας ή των αντιπροσώπων μας.

(γ) η ευθύνη μας σε σχέση με τις Αποσκευές σας περιορίζεται στο ανώτατο ποσό των 1000 ΕΔΤ για κάθε επιβάτη, εκτός στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(i) Εάν κατά τον έλεγχο εισιτηρίων μας υποδείξετε ότι η αξία της Αποσκευής είναι μεγαλύτερη και σας ζητήσουμε την καταβολή συμπληρωματικού ποσού, τότε το όριο της ευθύνη μας θα ισοδυναμεί με τη μεγαλύτερη αξία που δηλώσατε (το ανώτερο ποσό θα περιορίζεται στην αξία του πραγματικού ενδιαφέροντος του επιβάτη όσον αφορά την παράδοση στον τόπο άφιξης); ή

(ii) έχει αποδειχθεί ότι η ζημιά προκλήθηκε από δική μας πράξη ή παράλειψη, ή των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων μας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και έγινε με σκοπό να προκαλέσει ζημιά ή προκλήθηκε από δική μας αμέλεια και με επίγνωση της πιθανότητας πρόκλησης ζημιάς.

15.4 Τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα θα μετατρέπονται σε εθνικό νόμισμα κατά την ημερομηνία δικαστικής απόφασης ή επίλυσης της διαφοράς.

15.5 Ανεξάρτητα από το αν εφαρμόζεται η Συνθήκη και υπό τη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ασυμφωνία με τις πιο πάνω πρόνοιες ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Ευθυνόμαστε μόνο για ζημιά που προκαλείται στις Πτήσεις μας. Ένας αερομεταφορέας που εκδίδει εισιτήριο ή διενεργεί έλεγχο Αποσκευών σε Πτήσεις άλλου αερομεταφορέα δρα ως αντιπρόσωπος του αερομεταφορέα αυτού. Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη σε σχέση με Αποσκευές, ο Επιβάτης έχει το δικαίωμα να εγείρει απαίτηση εναντίον του πρώτου ή του τελευταίου αερομεταφορέα. Αυτό το δικαίωμα υφίσταται επιπλέον του δικαιώματος να εγείρει αγωγή εναντίον του αερομεταφορέα που διενήργησε τη μεταφορά κατά την οποίαν έγινε ατύχημα ή υπήρξε καθυστέρηση.

(β) Δεν ευθυνόμαστε για Χειραποσκευές εκτός αν η ζημιά προκλήθηκε από δική μας υπαιτιότητα, ή των υπαλλήλων μας ή των αντιπροσώπων μας. Αν υπάρχει συνυπαιτιότητα από μέρους σας, η ευθύνη μας θα περιορίζεται όπως προβλέπει το εφαρμοστέο δίκαιο.

(γ) Δε φέρουμε ευθύνη για ζημιά που οφείλεται είτε σε πράξεις μας που έγιναν για σκοπούς συμμόρφωσης με νόμους, κανονισμούς, διατάγματα, ή άλλες κυβερνητικές απαιτήσεις, είτε σε δική σας παράλειψη να συμμορφωθείτε με αυτά.

(δ) Η ευθύνη μας δε θα υπερβαίνει το ποσό των αποδεδειγμένων ζημιών. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για έμμεσες ή συνεπακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης όπως και αν έχουν προκύψει.

(ε) Δε φέρουμε ευθύνη για τραυματισμό Επιβάτη ή για Ζημιά σε αποσκευή Επιβάτη που προκλήθηκε από αντικείμενο που βρισκόταν στην Αποσκευή του εκτός αν ο τραυματισμός ή η ζημιά είναι αποτέλεσμα δικής μας υπαιτιότητας ή αμέλειας. Οποιοσδήποτε επιβάτης, αντικείμενα του οποίου, προκαλούν ζημιά σε αντικείμενα ή περιουσία άλλου προσώπου ή σε δική μας περιουσία ( και που δεν οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα ή αμέλεια) οφείλει να μας αποζημιώσει για όλες τις απαιτήσεις που θα εγερθούν εναντίον μας και για όλες τις απώλειες και τα έξοδα που θα υποστούμε.   

(στ) Δε φέρουμε ευθύνη για Ζημιά σε αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις Παραδιδόμενες Αποσκευές (ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουμε ότι τέτοια αντικείμενα βρίσκονταν σε αποσκευές) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 9 εκτός αν προνοείται κάτι διαφορετικό από τη Συνθήκη.    

(ζ) Αν είστε Επιβάτης σε Πτήση μας και λόγω της ηλικίας σας, της ψυχικής ή σωματικής σας κατάστασης εκτίθεστε σε κίνδυνο όταν πετάτε, δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ασθένεια, τραυματισμό, ανικανότητα ή και θάνατο που οφείλεται στην κατάστασή σας ούτε για την χειροτέρευση της κατάστασής σας ως αποτέλεσμα της αερομεταφοράς.

(η) Οποιοσδήποτε αποκλεισμός ή περιορισμός ευθύνης ισχύει προς όφελος των αντιπροσώπων μας, των υπαλλήλων και των εκπροσώπων μας, καθώς και άλλων προσώπων στα οποία ανήκει αεροσκάφος που χρησιμοποιούμε όπως επίσης και των αντιπροσώπων, υπαλλήλων και εκπροσώπων του προσώπου αυτού. Το συνολικό ποσό που μπορούμε να ανακτήσουμε ή θα μπορούν να ανακτήσουν οι αντιπρόσωποι, οι υπάλληλοι ή οι εκπρόσωποί μας, ή οι αντιπρόσωποι, υπάλληλοι και εκπρόσωποι άλλου προσώπου δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο ποσό του περιορισμού της ευθύνης μας.

15.6 Εκτός αν προβλέπεται ρητά από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, έχουμε τη δυνατότητα να αποκλείουμε ή να περιορίζουμε την ευθύνη μας σύμφωνα με τη Συνθήκη ή την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 16

Χρονικές Προθεσμίες για Υποβολή Απαιτήσεων και για τη λήψη δικαστικών μέτρων.

16.1 Υποβολή Απαιτήσεων

Οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με ζημιά σε Παραδιδόμενη  Αποσκευή ή μερική απώλεια θα πρέπει να υποβάλλονται αμέσως μετά την παραλαβή της και πριν την αναχώρηση σας από τον χώρο του αεροδρομίου.

Παραγραφή δικαιώματος

16.2 Το δικαίωμα λήψης δικαστικών μέτρων για ζημιές θα παραγράφεται αν δεν καταχωρηθεί αγωγή εντός της προθεσμίας των 2  χρόνων από την ημερομηνία άφιξης στον τόπο άφιξης ή από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε το αεροσκάφος να είχε φτάσει στον προορισμό του ή από την ημερομηνία που σταμάτησε η μεταφορά. Η μέθοδος υπολογισμού του χρονικού περιθωρίου παραγραφής υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία που εμπίπτει στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου που θα επιληφθεί της υπόθεσης.

Άρθρο 17

Οικονομική Προστασία

17.1 Πτήσεις- Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν παρέχεται οικονομική προστασία για τις Κρατήσεις σας και θα πρέπει να έχετε ταξιδιωτική ασφάλεια που να σας προσφέρει ικανοποιητική προστασία.

Άρθρο 18

Επιλογή Νόμου και Δικαιοδοσίας

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τη Συνθήκη ή από την εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμούς, διατάγματα ή κυβερνητικές οδηγίες:

(α) οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε μεταφορά που συμφωνούμε να διενεργήσουμε σε σχέση με εσάς και/ή τις αποσκευές σας, διέπονται από το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(β) οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και εμάς η οποία αφορά ή προέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο από τη μεταφορά θα υπόκειται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Απαγορευμένα υλικά και αντικείμενα

Aντικείμενα απαγορευμένα για όλους τους τύπους αποσκευών

Για λόγους ασφαλείας ,οι διεθνείς κανονισμοί απαγορεύουν τα πιο κάτω αντικείμενα, υλικά και ουσίες σε οποιοδήποτε είδος αποσκευής.

 • Ραδιενεργά Υλικά
 • Οξειδωτικές Ουσίες
 • Πυροβόλα Όπλα
 • Εκρηκτικές Ύλες
 • Δηλητήρια
 • Μολυσματικά επικίνδυνα υλικά
 • Συμπιεσμένα Αέρια
 • Εύφλεκτα Υγρά
 • Διαβρωτικές Ουσίες

Η λίστα με τα πιο πάνω απαγορευμένα είδη, δεν θεωρείται τελική; Ενδέχεται να αλλαχτεί άνα πάσα στιγμή. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, αυστηρότεροι κανονισμοί να εφορμοστούν σε συγκεκριμένες πτήσεις. Εκτός αυτού, είναι υποχρεωτικό να ελέγχονται οι κανονισμoί για συγκεκριμένες χώρες.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Κανονισμοί για την υπηρεσία «Δεύσμευση Τιμής Κράτησης»

1.1. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο για πτήσεις που αναχωρούν σε περισσότερες από 7 μέρες από την στιγμή της κράτησης.

1.2. Για κρατήσεις μέχρι και 14 μέρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, η περίοδος δέσμευσης ισχύει για 5 μέρες.

1.3. Για κρατήσεις μέχρι και 7 μέρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, η περίοδος δέσμευσης ισχύει για 48 ώρες.

1.4. Η υπηρεσία είναι δωρεάν για βρέφη που δεν κατέχουν καθίσματα.

1.5. Η υπηρεσία δέσμευσης κράτησης διατίθεται αποκλειστικά για πτήσεις που εκτελούνται από την Cyprus Airways, ως πραγματικός αερομεταφορέας.

1.6. Εάν ο επιβάτης δεν καταβάλει το ποσό της κράτησης σε αναμονή εντός του χρόνου δέσμευσης, η κράτηση θα απελευθερωθεί και το ποσό δέσμευσης κράτησης δεν θα επιστραφεί.

1.7. Σε περίπτωση εθελούσιας αλλαγής των όρων της συμφωνίας της αεροπορικής μεταφοράς ή εθελούσιας ακύρωσης από τον επιβάτη, το κόστος που καταβλήθηκε για την υπηρεσία είναι μή επιστρέψιμο.

Κανονισμοί για την υπηρεσία «Επιλογή Eυρύχωρου Καθίσματος στο αεροσκάφος»

Κανονισμοί σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία “Κάθισμα με επιπλέον χώρο”

1.1. Η υπηρεσία για επιλογή καθισμάτων με επιπλέον χώρο είναι διαθέσιμη με έξτρα χρέωση. Η χρέωση της υπηρεσίας γίνεται βάση του EMD του μεταφορέα το οποίο είναι δημοσιευμένο στις χρεώσεις/τέλη της Cyprus Airways για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών.


1.2. Όταν ο επιβάτης επιλέξει να αγοράσει την υπηρεσία για κάθισμα με επιπλέον χώρο, θα εξυπηρετηθεί κατά την διάρκεια του Check-in στο αεροδρόμιο.


1.3. Περιορισμοί σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία “Κάθισμα με επιπλέον χώρο” :
• Η υπηρεσία δεν θα παρέχεται σε ασυνόδευτο παιδί;
• Απαγορεύεται η κράτηση σε καθίσματα με επιπλέον χώρο σε επιβάτες που μεταφέρουν κατοικίδια ζώα στην καμπίνα (PETC);
• Απαγορεύεται στους επιβάτες των ακόλουθων κατηγοριών να κάνουν κράτηση θέσεων κοντά σε εξόδους κινδύνου:
o άτομα με αναπηρία και ασθενείς επιβάτες (DEAF, BLND, WCHC, WCHR, WCHS, POXY, PPOC, MEDA, DPNA, LEGL, LEGR, LEGB);
o επιβάτες που μεταφέρουν αποσκευές στην καμπίνα (CBBG);
o επιβάτες που μεταφέρουν κατοικίδια ζώα στην καμπίνα (PETC);
o επιβάτες που μεταφέρονται υπό συνοδεία;
o έγκυες γυναίκες;
o επιβάτες κάτω των 18 ετών και επιβάτες που συνοδεύουν παιδιά κάτω των 12 ετών;
o επιβάτες που δεν μιλούν ελληνικά ή αγγλικά.

2. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

2.1. Σε περίπτωση εθελούσιας αλλαγής των όρων της συμφωνίας της αεροπορικής μεταφοράς ή εθελούσιας ακύρωσης από τον επιβάτη, το κόστος που καταβλήθηκε για την υπηρεσία είναι μή επιστρέψιμο.

2.2. Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται στην περίπτωση που η παροχή της υπηρεσίας είναι αδύνατη για του ακόλουθους λόγους:
• Αλλαγή θέσης του επιβάτη από κάθισμα με επιπλέον χώρο, σε κανονικό κάθισμα, για λόγους ασφάλειας της πτήσης;
• Ακύρωση ταξιδιού από τον επιβάτη σε περίπτωση ακύρωσης/αλλαγής δρομολογίου/καθυστέρησης της πτήσης;
• Ακύρωση ταξιδιού από τον επιβάτη λόγω ασθενείας / θανάτου του επιβάτη (ή μέλους της οικογένειας ή στενού συγγενή), υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας ενημερώνεται για την ακύρωση ταξιδιού πριν κλείσει το check-in.

2.3. Στην περίπτωση που η εταιρεία αδυνατεί να παρέχει την πληρωμένη θέση στον επιβάτη, ο υπάλληλος του μεταφορέα στο αεροδρόμιο οφείλει να το σημειώσει στο EMD του επιβάτη ή στο δελτίο επιβίβασης του.

2.4. Για να μπορεί να γίνει η επιστροφή χρημάτων θα χρειαστεί να αποσταλούν κάποια αντίγραφα στο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Cyprus Airways στο ακόλουθο emai: callcenter@cyprusairways.com . Τα αντίγραφα αυτά είναι: Αντίγραφο της απόδειξης EMD με σημείωση του υπάλληλου της Cyprus Airways ή αντίγραφο της κάρτας επιβίβασης (boarding pass) με σημείωση του υπάλληλου της Cyprus Airways.

Όροι παροχής υπηρεσίας για «Επιπλεόν Επιτρεπόμενο Βάρος Απόσκευων»

1.1 Η προπληρωμή του κόστους για μεταφορά επιπλέον αποσκευών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους για τη μεταφορά κατοικίδιων ζώων στην καμπίνα του αεροσκάφους ή στο χώρο αποσκευών, πρέπει να πραγματοποιείται βάση των ναύλων που καθορίζει ο Μεταφορέας, όπως αυτό ισχύει κατά την πληρωμή. Κατά την προκαταβολή, ο επιβάτης καθορίζει τον αριθμό των πρόσθετων αποσκευών. Πριν από την αναχώρηση, οι αποσκευές του επιβάτη ζυγίζονται και, εάν το βάρος και οι διαστάσεις των αποσκευών που προσκομίζονται για το check-in υπερβαίνουν τις προπληρωμένες, τότε το κόστος υπολογίζεται εκ νέου.
1.2 Η προπληρωμή ισχύει μόνο για την πτήση, την ημερομηνία και τον επιβάτη που αναφέρονται στην απόδειξη EMD. Το δικαίωμα χρήσης της προπληρωμένης υπηρεσίας αποσκευών δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλα πρόσωπα.
1.3 Η προπληρωμή του κόστους για μεταφορά υπέρβαρης αποσκευής μπορεί να γίνει μόνο για τις πτήσεις που εκτελεί ο Μεταφορέας.
1.4 Σε περίπτωση περιορισμών φόρτωσης ή άλλων καταστάσεων, προτεραιότητα για τη μεταφορά υπέρβαρης αποσκευής ή επιπλέον αποσκευής θα δίνεται στους επιβάτες που έχουν κάνει έγκαιρη κράτηση μεταφοράς υπέρβαρης αποσκευής ή επιπλέον αποσκευής.
1.5 Το βάρος μιας αποσκευής (βαλίτσα, τσάντα, κιβώτιο κ.λπ.) που μεταφέρεται από τον επιβάτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 32 κιλά (εκτός από αναπηρικές καρέκλες και άλλες βοηθητικές συσκευές που χρησιμοποιούνται από άτομα με ειδικές ανάγκες). Ο περιορισμός αυτός επισημαίνεται στους επιβάτες.

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΗΣ Ή ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΣΚΕΥΗΣ

2.1. Το επιτρεπόμενο όριο αποσκευών για πτήσεις απευθείας ή και με ανταπόκριση που περιλαμβάνουν μόνο πτήσεις που εκτελούνται από τον Μεταφορέα θα καθορίζεται σύμφωνα με το  Piece Concept (PC).

2.2. Η μεταφορά αποσκευών χωρίς χρέωση στις πτήσεις του Μεταφορέα εξαρτώνται από τους όρους της εκάστοτε κατηγορίας ναύλου σύμφωνα με την κατηγορία υπηρεσιών και την κατηγορία επιβατών.

2.3. Η μεταφορά αποσκευών χωρίς χρέωση που αντιστοιχεί στον πληρωμένο ναύλο, αναφέρεται στο πεδίο BAG του εισιτηρίου.
• 1PC: ένα τεμάχιο αποσκευών (τσάντα / κιβώτιο / βαλίτσα κ.λπ.)
• NO: δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσκευών χωρίς χρέωση.

2.4. Οι ναύλοι καθορίζονται σύμφωνα με τους γενικούς πίνακες ναύλων που ισχύουν για όλους τους προορισμούς, ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς, το βάρος και τις διαστάσεις των αποσκευών που δηλώνει ο επιβάτης:

2.4.1. Όροι παροχής υπηρεσίας για “Επιπλέον Επιτρεπόμενο Βάρος Αποσκευών: 

ΚατηγορίαΚόστος του , EUR
Μεταφορά υπέρβαρης αποσκευής - περισσότερο από 23 κιλά μέχρι 32 κιλά, μέχρι 203 εκ. 30
Μεταφορά υπερμεγέθους αποσκευής — μέχρι 23 κιλά, περισσότερο από 203 εκ. 30
Μεταφορά υπέρβαρης και υπερμεγέθους αποσκευής - περισσότερα από 23 κιλά, μέχρι 32 κιλά, περισσότερο από 203 εκ. 60

Επιπρόσθετη Παραδιδόμενη Αποσκευή (ανά αποσκευή μέχρι 23kg μέχρι 203cm)Στο αεροδρόμιο ή λιγότερο από 4 ώρες πριν την αναχώρηση
€50

Λιγότερο από 30 ώρες και μέχρι 4 ώρες πριν την αναχώρηση
€40

Περισσότερο από 30 ώρες πριν την αναχώρηση
€30

2.5. Ισχύουν από το σημείο αναχώρησης έως το πρώτο σημείο ενδιάμεσης στάσης (στάση μεγαλύτερη των 24 ωρών). Έπειτα, από το σημείο αναχώρησης στο επόμενο σημείο στάσης κλπ. Το σημείο επιστροφής θεωρείται σημείο στάσης.

2.6. Για πτήσεις με ανταπόκριση που περιλαμβάνουν πτήσεις με Cyprus Airways και εκδίδονται με ξεχωριστά εισιτήρια, το κόστος για μεταφορά επιπλέον αποσκευών υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα.


3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Το ποσό που αφορά την προπληρωμή για τις επιπλέον αποσκευές που επεξεργάστηκαν σε EMD με τον κωδικό 0ΑΑ (PRE-PAID BAGGAGE) είναι μη επιστρέψιμο σε εθελοντική βάση.

Η μη εθελοντική επιστροφή του ποσού της προκαταβολής για τις επιπλέον αποσκευές μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση ακούσιας ακύρωσης της μεταφοράς από τον επιβάτη ή ακούσιας τροποποίησης των όρων μεταφοράς που ισχύουν για το εισιτήριο του επιβάτη.